چرا تمارض نکنیم؟

چرا تمارض نکنیم؟ گاهی افراد خودشان دوست دارند بیمار بشوند لطفاً تمارض(اظهار کسالت) نکنید! در. ... ادامه مطلب