رسالت ما آموزش است

علی عباسی
موسس و بنیانگذار موسسه راز تیوان

پژوهشگر و مدرس مهارتهای رشد فردی 

و موفقیت،قانون جذب